Dzieje się! Nie przegap!

MATERIAŁY DO POBRANIA
 kliknij! 
 

421944
Newsy
Konkurs na maskotkę ŻCR

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

NA MASKOTKĘ

ŻORSKIEGO CENTRUM REGIONALNEGOORGANIZATORZY;
Żorskie Centrum Regionalne
Świetlica MOK w Żorach - Osinach

REGULAMIN
Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki, kojarzącej się z regionem i promującej Żorskie Centrum Regionalne. Maskotka ma stać się wizytówką Żorskiego Centrum Regionalnego, ma nawiązywać do kultury i tradycji naszego regionu. Do udziału zapraszamy dzieci jak również osoby dorosłe. Najlepsza praca ma szansę stać się symbolem centrum, a wizerunek będzie widniał na materiałach promocyjnych.

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Żorskie Centrum Regionalne.
2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 16.03.2018 r.
3. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji rozstrzyga Organizator Konkursu.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:
1. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie projektu plastycznego w technice dowolnej lub gotowego wytworu w formie przestrzennej.
2. Praca w formie projektu plastycznego powinna być zaopatrzona w krótki opis, zawierający informację z jakich materiałów ma zostać wykonana maskotka.
3. Prace powinny zawierać dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, nauczyciel, numer kontaktowy (do nauczyciela, lub rodziców/ opiekunów).
4. Każdy uczestnik może również dołączyć nazwę maskotki, jednak nazwa ta nie będzie przedmiotem konkursu i nie będzie miała wpływu na wybór Komisji konkursowej.

ZAŁOŻENIA KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych.
2. Autor może nadesłać tylko jeden projekt.
3. Prace muszą być dziełami autorskimi, oryginalnymi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ROJEKTU:
1. Informacje dotyczące konkursu na projekt maskotki umieszczone będą na stronie Żorskiego Centrum Regionalnego http://www.zcr.zory.pl/; https://www.facebook.com/ŻorskieCentrumRegionalneZory/ oraz przez patronatów medialnych konkursu i w formie plakatów.
2. Projekty maskotek należy składać w Żorskim Centrum Regionalnym ul. Szkolna 55; 44 – 240 Żory - Osiny w godz. 8:00 – 18:00 lub przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do 16.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie, nie będą podlegały ocenie Komisji.

ZASADY WYBORU PROJEKTU MASKOTKI:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje Komisja Specjalna, którą powołuje Organizator konkursu.
2. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
4. Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy, będzie brała pod uwagę pomysł, technikę i poziom wykonania.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Powołana Komisja konkursowa wyłoni Zwycięzcę. Dopuszczalne jest przyznanie wyróżnień.
2. Autorowi wygranej pracy przysługuje nagroda rzeczowa, a pozostałym uczestnikom dyplomy uczestnictwa.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody telefonicznie.
4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu maskotki ponosi uczestnik konkursu.
5. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagrody zostanie podana na stronie internetowej lub na facebook’u. Żorskiego Centrum Regionalnego http://www.zcr.zory.pl/, na facebook https://www.facebook.com/ŻorskieCentrumRegionalneZory/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie projektu maskotki do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu i jego nazwy na rzecz Żorskiego Centrum Regionalnego na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:
 utrwalenie i zwielokrotnienie wszelkimi technikami,
 publiczne prezentowanie,
 umieszczenie w sieci Internet,
 wprowadzenie do komputerów zamawiającego, nieodpłatne wprowadzenie do obrotu projektu graficznego,
 druku i produkcji materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem projektu graficznego,
 tworzenie na jego podstawie nowych opracowań,
 zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.
3. Zastrzeżone prawa organizator może przenieść na osoby trzecie.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu i osób wyróżnionych oraz umieszczenie ich w materiałach informacyjnych
i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
6. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z konkursu.

Po zakończonym konkursie wszystkie prace zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej
w galerii pokonkursowej.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
• Biuro Centrum Edukacji Regionalnej
tel. 32 43 41 193
• Jadwiga Tabor: jadwigatabor@muzeum.zory.pl
tel. kontaktowy - 607 036 779
• Urszula Niechoj: urszulaniechoj@gmail.com
tel. kontaktowy - 602 800 271
 • Świetlica MOK w Żorach-Osinach
Żanetta Kowalska
tel. 32 43 41 193